דלג לתוכן העמוד

מכרזים

הצטרפות למאגר יועצים ואנשי מקצוע

הצטרפות למאגר יועצים ואנשי מקצוע 

החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזאת יועצים אשר מעוניינים להיכלל במאגר היועצים ואנשי המקצוע של החברה, להגיש בקשת הצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים באתר החברה ובמשרדי החברה, כדי להיכלל במאגר היועצים של החברה, בכפוף לאמות המידה והתבחינים בכל תחום מבוקש, כמפורט בטפסי הבקשה.

מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי השתתפות להיכלל במאגר, כאשר במידה והמועמד יכלל במאגר, רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות ליועצים הנכללים במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר בתחום בו תבקש החברה שירותים.

את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר החברה www.kbsh.biz  או לקבלם במשרדי החברה ברחוב יצחק רבין 8 בית שמש להלן: ("משרדי החברה") או להזמינם בפנייה למזכירות החברה, מרכזת וועדת התקשרויות, בטלפון 02-5951555 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] המעוניינים להיכלל במאגר נדרשים לצרף לטופסי הבקשה את כל האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

על מנת להקל ולפשט את הליך האישור והרישום, נבקשכם למלא בקפידה את השאלון ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

" יש להשיב את טפסי הבקשה במעטפה סגורה ולציין על המעטפה "רישום מאגר יועצים לשנת 2017/18

את המעטפה יש להגיש במסירה אישית במשרדי החברה, לידי מזכירות החברה וזאת לא יאוחר מיום 15.09/17 עד השעה 12:00 

לאחר השבת טפסי הבקשה והאישורים, תבצע החברה הליך של בחינת הנתונים והמסמכים שצורפו.

מבקשים שיעמדו בכל תנאי הסף לרבות המצאת כלל האישורים בקשתם תיבחן לאישור על ידי ועדת ההתקשרויות, לשם, הכללתם במאגר יועצי החברה, כך שבעתיד תהא החברה רשאית לפנות לחברי המאגר בתחום הרלוונטי.

אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו 1או התחייבות מטעם החברה להתקשר עם מי מהמועמדים ו /או כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית, אם בכלל ו 1או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי
המקצוע של החברה.

 

בכבוד רב,
אברהם פרנקל
יו"ר וועדת התקשרויות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז